:: ES|西班牙华人及中国留学生之家论坛首版

长期警示 警惕专骗海外华人的国内网络骗子:所谓外国招聘招租但不以外国电话联络的新ID必为骗子;鼓动点击某处看图看详情的新ID必为骗子(假入口骗密码)。


0 0 [16楼]

您的正确选择,我们的热情服务。
  
网站:www-bcnyoung-com
 
 MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@
 
  Q Q:  1019550264         
 
  电 话: 0034657130597
 
  微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2015/6/30 11:57:42]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [17楼]


您的正确选择,我们的热情服务。
  
网站:www-bcnyoung-com
 
 MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@
 
  Q Q:  1019550264         
 
  电 话: 0034657130597
 
  微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2015/7/9 19:49:35]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [18楼]

您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@
 
  Q Q:  1019550264         
 
 電 話: 0034657130597
 
 微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2015/8/2 10:57:06]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [19楼]

您的正确选择,我们的热情服务。
  
网站:www-bcnyoung-com
 
 MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@
 
  Q Q:  1019550264         
 
  电 话: 0034657130597
 
  微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2015/8/30 21:27:21]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [20楼]

您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
  網站:www-bcnyoung-com
  
  MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@
 
  Q Q:  1019550264         
 
  電 話: 0034657130597
 


[发布:北京时间 2015/9/16 12:22:23]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [21楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2015/10/20 11:47:09]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [22楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2015/11/23 23:07:01]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [23楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2016/1/2 10:30:14]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [24楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2016/1/23 22:33:00]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [25楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2016/2/11 18:01:16]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [26楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2016/3/7 12:37:06]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [27楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2016/4/1 19:19:00]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [28楼]

巴塞隆那包車旅遊、機場接送、參觀酒莊
打折村70欧(5小时包括路程)您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@

  Q Q:  1019550264         

電 話: 0034657130597

微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2016/4/28 10:49:10]

名号:yamato9999 男
级别:新到

0 0 [29楼]

您的正確選擇,我們的熱情服務。
  
網站:www-bcnyoung-com
  
MSN:  bcnyoung#hotmail-com     #=@
 
  Q Q:  1019550264         
 
 電 話: 0034657130597
 
 微 信:+34657130597


[发布:北京时间 2017/3/24 10:53:17]

名号:yamato9999 男
级别:新到

 29  2/2 97128:
 

此论坛页面上的内容为论坛用户自行编写发布,责权皆属发帖用户,且不代表KINA.cc网站的观点。